הלכות רכילות, כלל ו’, סעיף ג’

ואם היה לו היזק בעסקו לו נודע לו הסיבה, אסור לחשוד ביהודי. ועל זה נאמר “בצדק תשפוט עמיתך”.
ואפי’ אם שמע שפלוני סיבב עליו הנזק, אסור להאמין אלא רק לחשוש. ואפי’ אם העירו לפלוני על העוולה שעשה בפניו ושתק, אין זו ראיה שהדבר אמת. כי אולי ראה שהשומעים כה משוכנעים שהוא עשה את העוול, ועדיף כבר להיות מה”נעלבים ואינם עולבים”.