הלכות לשון הרע, פתיחה – עשין, ו

אדם שיושב עם חבורת אנשי רשע בעלי לשון הרע, עובר על מצוות עשה של (דברים י' כ') "ובו תדבק". שמצווה להידבק בתלמידי חכמים, לאכול ולשתות עם תלמידי חכמים, ולעשות עסקים איתם כדי שילמד ממעשיהם. ומי שנדבק לחבורת רשעים, וודאי עובר על מצוות עשה זו.