ערכו של הדיבור וחשיבותו

בספר "חפץ חיים על התורה" מובא משל שהחפץ חיים היה רגיל לאומרו, כדי להמחיש ער כמה גדול החיוב לשמור אפילו דיבור אחר היוצא מפיו של האדם:
אדם נכנס לבית חרושת גדול ומצא שם מאתיים ארבעים ושמונה מכונות העומדות בתוך אולם ענק אחר. כאשר היטיב האיש להתבונן ראה שמכונה ולמבקרים לגשת אליה אלא על פי רשיון מיוחד.
לאחר ששאל האורח לפשר הדבר, הוסבר לו כי למכונה זו תפקיר מיוחד:
היא מפעילה את כל שאר המכונות. אם תארע בה תקלה, ואפילו הקטנה ביותר, תופרע מלאכת כל שאר המכונות ובית החרושת יושבת ממלאכתו.
מאתיים ארבעים ושמונה המכונות הינן משל לרמ"ח מצוות עשה שהוזהרנו בהן. וה"מכונה" שעליה יש לשמור ביותר, היא כח הדיבור שהוטבע באדם. מוות וחיים י ביר הלשון, ועל כן צריך האיש החפץ חיים לשמור לשונו מרע. זוהי איפוא המתנה הגדולה ביותר שנתן הבורא לאדם וחובתו היא להשגיח עליה כעל בבת עינו ולשמור היטב פתחי פיו.
מדוע חשוב כל כך ללמוד הלכות לשון הרע? יש השואלים עצמם, מדוע עלי לעמול כל כך בלימוד הלכות לשון הרע, הלא די לי כי אחזיק במידת השתיקה ומובטח אני שלא אדבר דברים רעים?  שאלה זו בטעות יסודה. במקרים רבים חייב אדם לספר את הידוע לו, אולם בגלל אי ידיעת ההלכה הוא עלול בקלות לעבור את תחום
המותר ולחטוא באיסור לשון הרע. רק מי שבקי בהלכות הללו יכול לדעת תמיד מה מותר לו לדבר ומה אסור.

 

מובא בשם מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל (חי' הגרי"ז החדשות עה"ת הוצאת מישור עמוד ז') וז"ל כתוב ביונה פרק א' פסוק י"ב "שאוני והטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם". הנה יונה הנביא היה נוסע באניה עם עובדי עבודה זרה- כדכתיב קודם "ויזעקו איש אל אלוהיו אפילו הכא לא תלה העונש בהם אלא תלה הדבר בו בעצמו עכ"ד הגרי"ז. כמו"כ עלינו ללמוד מדברי יונה הנביא במצבינו היום לתלות הצרות והניסיונות העוברות עלינו בגלל עצמנו ומעשינו, ולא לתלות במעשיהם של אחרים.
מתוך כרוז עליו חתומים רבנים מכל החוגים
אחים יקרים המציאות קובעת שאין בדורינו מנוס ומפלט להנצל מאסורי לשון הרע ורכילות ללא לימוד ספרי שמירת הלשון המכילים דיני לשון הרע הלכה למעשה, ודברים מוסריים בוערים כלפידים היוצאים מלב טהור.
על כן: כל אחד יראה לקבוע לו זמן ללמוד ספרי החפץ חיים- שמירת לשון הם ביחידות הן בשיעורים.
ובכלל זה גם התלמידי חכמים ובני תורה , שלא לומדים הלכות אלו יכשלו בודאי! הגע בעצמך: מי שלא למד הלכות טריפות ובשאר חלקי התורה הוא חריף ובקי , היתכן שידע איך לנהוג למעשה בענייני טריפות!? ובפרט שדיני לשון הרע הם למעשה מידי יום ומידי שעה!